Showing 1–8 of 13 results

Преглед

Пакет 1- Сметководствени услуги за обврзници кои не се ДДВ обврзници/микро субјекти/вршители на дејност и непрофитни организации

Преглед

Пакет 2 Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/микро/субјекти/вршители на дејност и непрофитни организации

Преглед

Пакет 3- Сметководствени услуги обврзници кои не се ДДВ обврзници(без право на одбивка)/микро

Преглед

Пакет 4-Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/мирко субјекти

Преглед

Пакет 5 Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/мирко субјекти

Преглед

Пакет 6 Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/мирко субјекти

Преглед

Пакет 7 Сметководствени услуги за обврзници/мали субјекти

Преглед

Пакет 8 Сметководствени услуги за обврзници/мали субјекти